Овој веб-сајт е посветен на оригиналните снимки на АНАСТАСИА од 1989 година. Делови од оваа музика подоцна се преснимени и употребени во филмот "Пред Дождот".

www.KovaceskiMusic.com
© 2021